Diferenční měření – princip detekce malých netěsností

V případě měření velmi malých úniků a detekce malých netěsností během krátkého času je metoda diferenčního měření poklesu tlaku nejlepší varianta. Touto metodou je možné zaznamenat i velice malé poklesy tlaku. Tato metoda pro měření úniku se dá přirovnat k principu laboratorních vah.

Jedním z přístrojů, které dokáží detekovat malé netěsnoti, je přístroj ATEQ F 620 (nástupce modelu F 520) nebo ATEQ 5200.

Celý příspěvek

Různé metody kontroly těsnosti

Metoda vzduch/voda – bublinková metoda – kontrola těsnosti

Tlakovaná součást je ponořena pod vodu a sleduje se únik bublinek vzduchu, které mohou unikat z poškozené součásti.

Tuto metodu lze velice složitě automatizovat, součástky jsou po měření těsnosti mokré a velmi záleží na schopnosti operátora. Lze však velice úspěšně netěsnost/únik lokalizovat. Nelze však lokalizovat úniky uvnitř součástek.

Celý příspěvek

Co je to netěsnost (únik)?

Netěsnost se dá specifikovat jako neplánovaná trhlina, díra, pórovitost v obalu či spojích výrobků, které při provozu obsahují různé tekutiny a plyny. Dále je nežádoucí, aby tyto média z daného výrobku těmito netěsnostmi unikala.

Při měření těsnosti může být ztráta média způsobena jediným otvorem (netěsností), řadou otvorů nebo celkovou pórovitostí.

Specifikace úniku by měla brát v úvahu nejpravděpodobnější příčinu netěsnosti – ve většině případů jednu díru

 .

Specifikace testů

Plyny mají nižší viskozitu v porovnání s většinou tekutin, které se normálně vyskytují v testovaných součástkách. Vzduch prochází skrz trhlinu přibližně sto až čtyřistakrát jednodušeji než voda.

Nicméně je velmi důležité vzít v úvahu, že plyny pronikají trhlinami (póry), které nedovolí průnik tekutiny. Díky této vlastnosti dokážeme vyjádřit specifikace, kdy můžeme určit maximální povolenou rychlost úniku.

Hlavní výhody pro využívání plynů jako testovacích médií jsou: Celý příspěvek

Typy proudění (malé otvory, malé úniky a netěsnosti)

  • Turbulentní proudění – průtok je méně předvídatelný vzhledem k turbulencím (např. víry). Rychlost > 10 -2 sccs
  • Laminární proudění – průtok je předvídatelný vzhledem k dobře odhadnutelnému toku. Velikostí otvoru pro možnost úniku média je velmi velká. Rychlost > 10 -2 sccs až 10 -6 sccs.
  • Přechodové proudění – jde o kombinaci turbulentního a laminárního proudění. Rychlost 10-4 až 10-6 SCCS
  • Molekulární proudění – proudění je předvídatelné, otvor je velmi malý < 10 -5 sccs

Vztah pro jednotku sccs je při předpokladu, že sccs = sccm:

1 atm.cm3/s = 60 mbar.l/s = 1 Sccm

 .

Problematika těsnosti a úniků – detekce a měření

Testování těsností (netěsnosti, úniků) můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií (disciplín):

  • Detekce netěsnosti (úniku) – v níž hodnota rychlosti úniku je obecně nevyčíslitelná.
  • Měření netěsnosti (úniku) – ve kterém jsou použity techniky pro záznam rychlosti úniku.

Detekce těsností (resp netěsnosti, úniků) se dá provádět několika metodami:

  • Pozorování – Komponenty jsou naplněné stlačeným plynem a ponořené do kapaliny.
  • Chemické stopy / Barevná penetrace. Pomocí chemický látek, které jsou přidány do pracovní látky nebo nastříkány na povrch.
  • Sniffing (spektrometrická, čichací metoda). Detekce úniku pomocí plynu. Součásti a sestavy jsou vyplněny nebo je do nich vstříknut snadno identifikovatelný plyn (helium, vodík a fluorid sírový SF6), pro vytvoření tlakového rozdílu.
  • Ultrazvuková detekce. Vzhledem k tomu, že velké úniky (toky) plynů jsou hlučné, lze je nalézt pomocí ultrazvukového detektoru.

Celý příspěvek